Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Övergångsställe med cyklister gående och bilar. Foto Ulf Palm

Trafikregler, hastighet och säkerhet

Oavsett om du går, cyklar, kör bil eller tar dig fram på annat sätt är säkerheten viktig för dig - men även för dina medtrafikanter. Som bilist ökar du din och andras säkerhet i trafiken genom att exempelvis hålla hastigheten, hålla avstånd till framförvarande fordon och aldrig köra onykter eller påverkad av medicin. Andra enkla åtgärder för att öka trafiksäkerheten är att använda cykelhjälm när du cyklar, bilbälte när du åker bil och använda reflex då det är mörkt ute.

Tänk också på att det är först i tioårsåldern som barn kan koppla trafikregler, trafikförhållanden och andra trafikanters beteende till sin egen förmåga.

Kommunens trafiksäkerhetsarbete

Falu kommun jobbar kontinuerligt med att göra trafikmiljön i Falun så säker som möjlig för alla trafikanter.

Trafikstrategi

2012 antog kommunfullmäktige en trafikstrategi som innehåller en vision för trafiken fram till år 2030. Trafikstrategin visar hur vi vill att trafikmiljön i kommunen ska utvecklas de kommande åren.

Trafiksäkerhetsprogram för Falu tätort

I mars 2020 antog kommunfullmäktige Trafiksäkerhetsprogram för Falu tätort, som är en fördjupning av trafikstrategin. Programmet pekar ut inriktningen på kommunens trafiksäkerhetsarbete och innehåller mål och strategier samt en beskrivning av olyckor på kommunens gator och vägar under perioden 2013 till 2017.

Handlingsplan till Trafiksäkerhetsprogram för Falu tätort

I december 2023 antog Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Handlingsplan till Trafiksäkerhetsprogram för Falu tätort. Handlingsplanen innehåller åtgärder kopplade till trafiksäkerhetsprogrammets strategiska områden och ska bidra till att uppnå målen.

Mer om trafiksäkerhet och trafikregler

Trafikföreskrifter

Generella trafikregler som är grundreglerna för hur man ska uppträda i trafiken och som gäller i hela landet, både på vägar och terräng, finns i Trafikförordningen (SFS 1998:1276). Exempel på en sådan bestämmelse är den så kallade högerregeln. Dessa regler gäller alltså även då det inte finns något uppsatt vägmärke.

Utöver dessa generella regler finns även lokala regler som beslutas av kommunerna inom tättbebyggt område och av länsstyrelserna utanför tättbebyggt område. Dessa regler kallas lokala trafikföreskrifter, LTF. Väjningsplikt eller stopplikt är exempel på lokala trafikföreskrifter, då dessa är undantag från den generella högerregeln.

Samtliga trafikföreskrifter, generella som lokala, finns samlade i Transportstyrelsens rikstäckande databas för trafikföreskrifter, RDT. Databasen är öppen för alla och finns på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling (STFS).

Moderna GPS:er hämtar sin information från nationella vägdatabasen, NVDB, där en del lokala trafikföreskrifter är hämtade från RDT. Om det till exempel råder genomfartsförbud på en viss sträcka ska GPS:en lägga om rutten via en annan väg. Det är dock inte alltid det blir helt rätt utan föraren ska i första hand följa uppsatta vägmärken

Trafikspeglar

Falu kommun har samma synsätt på trafikspeglar som Trafikverket. Kommunen anser att trafikspeglar är en nödlösning och rekommenderar därför inte denna typ av säkerhetsåtgärd. Det beror på att spegeln kan lura den som tar den till hjälp för att kunna köra ut på vägen. Det beror i sin tur på att de bilar som syns i spegeln verkar vara längre bort än vad de är i verkligheten. Det kan dessutom vara svårt att bedöma bilarnas hastighet. På kvällar och nätter kan det bli dagg som försämrar sikten vilket också regn gör, på vintern blir det rimfrost samt själva spegeln mattas med tiden så att det blir svårt att se klart i den av den anledningen. Spegeln kan rubbas ur sitt läge en aning utan att det syns och om man då anser sig se i spegeln att det inte kommer någon trafik, och det ändå gör det, kan farliga trafiksituationer uppstå. En cyklist syns betydligt sämre än en bil i en trafikspegel. Föraren riktar sin uppmärksamhet åt fel håll.

Speglar är ofta utsatta för skadegörelse och blir nedklottrade eller buckliga och ger då en förvrängd eller dålig bild av verkligheten.

Om du som privatperson ändå väljer att sätta upp en spegel, finns det några saker att tänka på:

  • Du måste placera trafikspegel utanför Falu kommuns mark.
  • Du måste själv ta kontakt med en eventuell markägare.
  • Du bör informera alla användare om riskerna som vi har beskrivit här ovanför.
  • Ansvar för kostnaden och underhållet ligger på den/de som beslutat att spegel ska sättas upp.

Svensk trafikföreskriftssamling, Transportstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Styrdokument

Trafikstrategi för Falu kommun

Kommunfullmäktige 2012-10-11, § 204

Trafiksäkerhetsprogram för Falu tätort

2020-03-05, § 43

Handlingsplan

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2023-12-12, § 165
Sidan uppdaterad 2024-01-26