Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Man i byggoverall återvinner på ÅVC

Avfall och återvinning

En kommun måste ha både en aktuell avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter. Lokala avfallsföreskrifter är lagar och regler för hantering av avfall i en kommun.

Ny avfallsplan och nya avfallsföreskrifter

Nuvarande avfallsplan gäller 2018-2022. Processen pågår att ta fram en ny plan som kommer att vara en "kretsloppsplan". Du kan ta del av arbetet med kretsloppsplanen på Dala avfalls hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Lämna synpunkter på Kretsloppsplan Falun

Falu kommuns kretsloppsplan är nu ute på remiss och du kan lämna synpunkter fram till 4 december. Planen finns i digital form och du kan lämna dina synpunkter i ett digitalt formulär.

Kretsloppsplan Falun med formulär för synpunkter

Nya avfallsföreskrifter

Falu kommun har antagit nya avfallsföreskrifter. Den har en något ändrat struktur, ansvarsroller och hantering av avfall har också till viss del ändrats.

Föreskrifter om avfallshantering i Falu kommun Pdf, 576.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 2 Placering kärl avfallsutrymmen och transportvägar Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Idag utgår man i stort sett i hela världen från en så kallad prioriteringsordning för hur man bör tänka omkring avfall:

  1. Förebygga
  2. Återanvända
  3. Materialåtervinna
  4. Återvinna på annat sätt, till exempel att ta tillvara energin i avfallet
  5. Bortskaffa

Det innebär att man helst ska förebygga avfall, i andra hand återanvända det, i tredje hand materialåtervinna det och så vidare. Ordningen gäller under förutsättning att det är bra för miljön och ekonomiskt rimligt.

Förbjudet att elda avfall

Det är förbjudet för både företag och privatpersoner att elda avfall på egen hand. Allt avfall ska i första hand återbrukas, i andra hand återvinnas och i tredje hand energiåtervinnas av ett företag med tillstånd för energiåtervinning av avfall.

Även till exempel rent trä, kartong och papper räknas som avfall och ska återvinnas. Undantaget från regeln är mindre mängder trädgårdsavfall
från den egna trädgården som kan eldas, men trädgårdsavfall ska främst komposteras.

Folder: Visste du att elda avfall är förbjudet? Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Plan för ökad återanvändning och hållbar avfallshantering.

Falu kommun har tillsammans med Borlänge och Säters kommuner en avfallsplan. Den utgör tillsammans med avfallsföreskrifterna och avfallstaxan den så kallade renhållningsordningen. Du hittar planen och föreskrifterna bland kommunens styrande dokument och avfallstaxan på Falu Energi & Vattens webb.

Avfallsplan - Plan för ökad återanvändning och hållbar avfallshantering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Falu kommuns föreskrifter om hantering av hushållsavfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I Falu kommun är det Falu Energi & Vatten AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (FEV) som tar hand om hushållens avfall och återvinner det. På deras webb finns information om renhållning, återvinningsstationer, sopsortering, sophämtning, öppettider med mera.

Tillstånd eller anmälan behövs ibland

Viss hantering av avfall måste du anmäla eller söka tillstånd för:

Befrielse från hämtning av kärlavfall eller från renhållningsskyldighet

Renhållningsskyldighet omfattar fastigheter bebyggda med bostadshus, eller vid verksamheter där det normalt uppkommer hushållsavfall.

Du kan ansöka om befrielse från hämtning av kärlavfall om du kan visa att du kan ta hand om avfallet på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön. Miljönämnden ser mycket restriktivt på att bevilja befrielse från denna skyldighet och omständigheterna ska vara mycket speciella. Du betalar då bara grundavgift för att du har tillgång till återvinningscentralerna

Befrielse från hämtning av kärlavfall, blankett för ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om byggnaden på din fastighet är så förfallen att den inte är möjlig att renovera kan du ansöka om befrielse från renhållningsskyldigheten. Det gäller också om byggnaden inte är av en sådan typ där det uppkommer hushållsavfall, dvs inte bostadshus eller liknande.

Befrielse från renhållningsskyldighet, blankett för ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Myndighetsnämnden tar ut en avgift för att hantera ansökan om befrielse. Avgifter 2023 (se även Taxor och avgifter, taxebilaga 1):

Ärende

Avgift

Gemensam behållare, uppehåll i hämtning, befrielse från hämtning.

1172 kr

Utsträckt hämtningsintervall för avloppsslam om anläggningen är nyare än 10 år, uppehåll i slamtömning.

1172 kr

Utsträckt hämtningsintervall för avloppsslam om anläggningen är äldre än 10 år.

2344 kr

Eget omhändertagande av avfall från avloppsanläggning, kompostering av köksavfall.

1172 kr per timme

Kompostering av latrin samt omhändertagande av urin och latrinaska på den egna fastigheten.

1172 kr

Användning av avfall/schaktmassor för anläggningsändamål.

1172 kr per timme

Övriga ärenden som rör hushållsavfall.

1172 kr per timme

Kontakt

Vid frågor kontakta miljöinspektör på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, via Kontaktcenter. Se kontaktsymbol högt upp på sidan.

Sidan uppdaterad 2023-10-16