Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Väg på landsbygden

Enskilda vägar

Sveriges vägnät består till största delen av enskilda vägar, det är vägar som inte sköts av stat eller kommuner. De som har ansvar för vägar kallas väghållare. Det är väghållaren som har det juridiska ansvaret för vägarna. När det gäller enskilda vägar är väghållaren enskilda markägare eller organisationer. Finns det flera markägare är väghållaren en organisation i form av en gemensamhetsanläggning som förvaltas av en samfällighetsförening.

En del enskilda vägar får statligt bidrag och andra får kommunalt bidrag. Kraven är olika för respektive bidrag. Ett krav som dock gäller för såväl statligt som kommunalt bidrag är att den enskilda vägen ska vara öppen för allmän motorfordonstrafik.

 • Hur mycket pengar kan man få i vägbidrag?

  Det finns ett fastställt årligt bidrag kr/meter som är beroende av vilken vägtyp man bor efter. Detta bidrag gäller från och med 2017 och kommer därefter justeras med ett index varje år. Ska storleken på bidraget ändras så är det fullmäktige som beslutar om den ändringen.Kommunalt upprustningsbidrag kan täcka en viss procentandel av kostnaderna för de upprustningsåtgärder man söker bidrag för.
 • Vi har en gång- och cykelväg, har vi möjlighet att få bidrag för den?

  Gång- och cykelväg som är inom ett område som med lokal trafikföreskrift är definierat som tättbebyggt område har möjlighet att få bidrag.
 • Hur får jag tillgång till en blankett för ny ansökan om vägbidrag till enskilda vägar?

  Du kan själv skriva ut blanketten för ansökan om kommunalt vägbidrag. Fyll i och skicka in blanketten eller ring kontaktcenter på 023-830 00 och be att få blanketten hemskickad.
 • Har vägen där jag bor möjlighet att få kommunalt vägbidrag?

  Om den väg du bor efter försörjer två eller flera separata permanentbostäder och är minst 200 meter lång kan du söka vägbidrag. Med permanentbostad menas bostad där minst en person är folkbokförd. Väghållningen måste också vara ordnad i någon form av organisation, t.ex. en vägförening eller samfällighetsförening. Om en sådan saknas kan alla berörda fastighetsägare teckna en överenskommelse som sedan måste godkännas av kommunen
Sidan uppdaterad 2024-02-08