Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två personer som håller om varandra

Folkinitiativ till kommunal folkomröstning

Folkinitiativ innebär möjligheten för invånare i en kommun att föreslå en folkomröstning om en viss fråga eller förslag som rör kommunens verksamhet.

För att lyckas med det behöver du eller ni stöd av minst tio procent av de röstberättigade kommuninvånarna, för närvarande cirka 5 700 falubor. Dessa personer behöver skriva på ett formulär med ditt eller ert förslag inom sex månader från det att förslaget registrerats och diarieförts hos kommunen.

Ett giltigt folkinitiativ tas sedan upp i kommunfullmäktige. Där beslutas det om när en folkomröstning ska hållas och vilka svarsalternativ som ska stå på röstsedeln. Om däremot minst 2/3 av ledarmötena i fullmäktige avslår folkinitiativet blir det ingen folkomröstning i frågan.

 • Vem kan starta ett folkinitiativ?

  Alla falubor som har rösträtt i kommunen kan starta och stödja ett folkinitiativ. Folkinitiativet kan handla om allt som rör kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för, såsom skolan, vård av äldre, byggfrågor, kultur och fritid med mera.
 • Hur startas ett folkinitiativ?

  Bilda först en initiativgrupp med personer som vill stå bakom folkinitiativet och ta tillsammans reda på så mycket fakta som möjligt. Prata med vänner, bekanta och andra personer i kommunen för att se om det finns intresse och stark opinion i frågan.Tänk på detta innan du/ni startar:Innan ni startar och registrerar folkinitiativet försäkra er också om den berör en fråga som är inom kommunens ansvarsområde. Om den inte är det finns det andra sätt att påverka regionalt, nationellt och internationellt, till exempel europeiskt medborgarinitiativ.

 • Vilka krav ställs på ett lyckat folkinitiativ?

  • En namninsamling där minst 10 procent av faluborna, cirka 5 700 personer, skriver på och stödjer förslaget om en folkomröstning.
  • Initiativet ska vara skriftligt, ange den aktuella frågan samt innehålla initiativtagarnas egenhändiga namnteckningar, uppgifter om när namnteckningarna gjorts, namnförtydliganden, personnummer och uppgift om deras adresser.
  • Att folkinitiativet berör en fråga som är inom ramen för kommunens ansvarsområde.

   Om kommunfullmäktige skulle avslå ett folkinitiativ på grund av icke uppfyllda grundkrav är det möjligt att överklaga frågan i domstol.

 • Hur går processen till steg för steg?

  1. Du/ni startar en grupp som tillsammans tar fram folkinitiativförslaget och formuläret för namninsamlingen. Formuläret består av en kort presentation av förslaget samt har plats för namnunderskrifter och datum då namnunderskriften gjorts. Alla som skriver under förslaget måste och tydligt skriva sitt namn, adress och personnummer.
  2. Folkinitiativförslaget inklusive formuläret för namninsamlingen lämnas in och registreras hos kommunen .
  3. Nu börjar arbetet med att gå ut och prata med andra falubor om ert förslag och varför ni vill att de ska stödja det. Att få cirka 5700 namnunderskrifter är en omfattande process som engagera så många personer som möjligt som går ut och träffar Falubor, pratar om ert förslag och skapar intresse i frågan.
  4. När ni fått ihop namnunderskrifter från minst 10 procent av Falu kommuns röstberättigande lämnar ni in det till kommunfullmäktige. Om kommunfullmäktige godtar folkinitiativ förslaget blir det en kommunal folkomröstning i frågan. Folkomröstningen blir då rådgivande och administreras av kommunens valnämnd.

   Fullmäktige har också möjlighet att lämna ett motförslag till folkinitiativ förslaget. Folkomröstningen kommer då att handlar om de två olika förslagen.
  5. Nu behöver ni genomföra en kampanj i hela Falu kommun om varför ni vill att Faluborna ska rösta på ert förslag. Att driva en kampanj är både tids- och resurskrävande så engagera än fler personer som tillsammans kan jobbar för att nå ut till så många som möjligt.
  6. Slutligen sker folkomröstningen där alla Falubor som har kommunal rösträtt får möjlighet att rösta och välja det de tycker är bäst. Om det finns en möjlighet, det vill säga om det inte dröjer allt för lång tid, anordnas folkomröstningen med ett annat val eller omröstning.
  7. Kommunfullmäktige beslutar avslutningsvis om folkomröstningsresultatet ska verkställas eller inte.

Sidan uppdaterad 2023-09-25