Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två barn som sitter nära varandra och tittar in i kameran

Familjerätt

Familjerätten kan hjälpa föräldrar med frågor om barns vårdnad, boende och umgänge. Föräldrar kan få rådgivning och hjälp vid separation samt erbjudas möjlighet att komma på samarbetssamtal tillsammans.

Familjerätten arbetar även med att fastställa faderskap och föräldraskap, genomföra adoptionsutredningar och vårdnadsutredningar till domstolen.

Efter en separation beslutar föräldrar tillsammans om var barnet ska bo och hur umgänget med den andre föräldern ska vara. Om föräldrarna inte är överens kan de vända sig till familjerätten för rådgivning.

För barn kan det vara svårt när föräldrarna separerar eller inte lever tillsammans, och en separation kan innebära en stor förändring för hela familjen.

Samarbetssamtal

Om föräldrar ska eller har separerat och har svårt att komma överens i frågor som gäller barnen kan familjerätten erbjuda samarbetssamtal. Syftet är att föräldrar ska komma överens i frågor om vårdnad, boende och umgänge, eller frågor som gäller barnets försörjning. Utgångspunkten för samtalen är barnens situation och hur föräldrar ska hantera det gemensamma föräldraskapet på ett bra sätt efter separation. Samtalen bygger på att föräldrar är överens om att vilja förbättra samarbetet i sitt föräldraskap utifrån barnens behov.

Samtalsledarna styr samtalet men det är föräldrar som tar besluten runt barnen. Samarbetssamtal förs alltid mellan föräldrarna och, om föräldrarna samtycker, kan samtalsledarna samtala med barnen.

Samarbetssamtal är frivilliga och ingen dokumentation eller journalanteckningar förs. Samtalen är kostnadsfria.

Formulär för intresseanmälan av samarbetssamtal

Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Avtal

Föräldrar har möjlighet att upprätta avtal som blir juridiskt bindande. I avtalet kan frågor rörande exempelvis vårdnad, boende och umgänge regleras.

Faderskap, föräldraskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra måste faderskapet, enligt lag, fastställas. För barn födda till och med 31 december 2021 sker detta genom att föräldrarna vid ett besök hos familjerätten undertecknar en faderskapsbekräftelse. Bekräftelsen kan upprättas innan barnets födelse.

För barn födda från och med 1 januari 2022 gäller ny lagstiftning som innebär att föräldrar kommer att kunna bekräfta faderskap och föräldraskap digitalt.

Bekräfta faderskskap och föräldraskap digitalt på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Syftet med att fastställa faderskapet är att tillförsäkra barn sitt ursprung, försörjning och arv samt rätten till båda föräldrarna.

Om föräldrarna inte bor tillsammans eller om det behöver utredas mer vem som kan vara barnets far, kan en rättsgenetisk undersökning begäras, något som då bekostas av socialnämnden.

I samband med besöket hos familjerätten kan föräldrarna anmäla om de önskar gemensam vårdnad om barnet.

När den ena kvinnan i ett samkönat kvinnligt par genomgår assisterad befruktning kan hennes registrerade partner, maka eller sambo bli förälder i lagens mening. Modern och den registrerade partnern eller sambon kan vid besök hos familjerätten underteckna en bekräftelse av föräldraskapet.

Från och med 1 januari 2022 gäller ny lagstiftning om föräldraskap vid samkönade relationer.

Lagstiftningen om föräldraskap vid samkönade relationer, 1 kap 9 § Föräldrabalken. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vårdnadshavare

Om föräldrar är gifta med varandra när barnet föds får de automatiskt gemensam vårdnad om barnet. Om föräldrarna inte är gifta, får mamman automatiskt ensam vårdnad. Föräldrarna kan anmäla att de vill ha gemensam vårdnad i samband med att faderskapet, eller föräldraskapet för en kvinna, fastställs hos socialnämnden. För barn födda från och med 1 januari 2022 kan detta göras digitalt.

Föräldrar kan också anmäla gemensam vårdnad senare, men då direkt till Skatteverket. För att det ska vara möjligt får inget tidigare beslut ha fattats om vårdnaden och barnet måste vara folkbokfört i Sverige.

Vårdnad som anmäls i samband med fastställande av faderskap, föräldraskap eller direkt till Skatteverket gäller från den dag Skatteverket registrerar uppgiften.

Om föräldrar separerar och har gemensam vårdnad, betyder det inte att barnet ska bo lika mycket hos båda föräldrarna. Att ha vårdnaden innebär ett juridiskt ansvar och betyder inte detsamma som att vårda, det vill säga sköta om barnet.

Om båda föräldrarna är vårdnadshavare och en förälder avlider, blir den andre automatiskt ensam vårdnadshavare. Skulle den avlidne föräldern vara ensam vårdnadshavare, ska tingsrätten på ansökan av den andre föräldern eller på anmälan av socialnämnden, anförtro vårdnaden åt den andre föräldern. Eller om det är lämpligare, till en särskild förordnad vårdnadshavare.

Kontakt

Kontaktcenter förmedlar dig vidare om du ringer på nummer 023-830 00 eller e-postar till kontaktcenter@falun.se.

Besöksadress: Stadshuset, Slaggatan 3

Länkar

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Försäkringskassan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Socialstyrelsens broschyr om samarbetssamtal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2024-05-21