Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Vuxen som håller ett barn i famnen

Arbetslivs- och socialförvaltningen (ASF)

Arbetslivs- och socialförvaltningen arbetar mot Arbetslivs- och socialnämnden i frågor rörande arbetsliv, vuxenutbildning och socialtjänstområdet Individ- och familjeomsorg för vuxna från 18 år. Frågor rörande auktorisationsvillkor, kvot för flyktingmottagande, sommarskola och samordning av sommarjobb hanteras av kommunstyrelsen.

Inom Arbetslivs- och socialförvaltningen finns följande sektioner

Sektion Vuxenstöd IFO

Missbruks och beroendeområdet

 • Myndighetsutövning missbruksenheten
 • Rådgivning/ behandling Rådgivningsenheten Viva
 • Stödboenden Bygget och Tolvan
 • Boendestöd i ordinärt boende
 • Aktivitetsstöd Exp

Relationsvåldsområdet

 • Myndighetsutövning enheten Våld i nära relationer, VINR
 • Rådgivning enheten Våld i nära relationer, VINR
 • Kvinnofridsboendet Frida

Familjerådgivning

Sektion Arbetsliv

Försörjningsenheten

 • Myndighetsutövning
 • Ekonomiskt bistånd
 • Dödsbohandläggning
 • Förmedling av egna medel
 • Boendesamordning och vräkningsförebyggande arbete
 • Kontaktpersonhandläggning (vuxna)

Arbetsmarknadsenheten

Ingarvsgruppen

Lugnetgruppen

Sektion Kompetensförsörjning

 • Vägledningscentrum och grundläggande vuxenutbildning
 • Särskild utbildning för vuxna och Gymnasial vuxenutbildning

Administrativa enheten

Administrativa enheten ansvara för nämndsadministration och registratur, ekonomi och verksamhetsutveckling.

Arbetslivs- och socialnämnden

Arbetslivs- och socialnämnden ska främja falubornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Nämnden ska frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten ska bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och hjälp som de behöver för att nå en skälig levnadsnivå.

Arbetslivs- och socialnämnden ansvarar för:

 • Missbruk/beroende, våld i nära relationer och familjerådgivning inom Vuxenstöd IFO.
 • Ansvarar för myndighetsutövning, ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL). Huvuduppgiften är att hjälpa den enskilde så att han eller hon kan klara sig utan ekonomiskt bistånd dvs. hjälp till självförsörjning. I väntan på att detta blir möjligt har den enskilde under vissa förutsättningar och efter en behovsprövning rätt till ekonomiskt bistånd dvs hjälp med försörjningen.
 • Arbetsmarknadsinsatser för personer som står utanför arbetsmarknaden så de kommer i egen försörjning eller studier. Som viktiga verktyg för dessa insatser finns arbetsmarknadsenheten, Ingarvsgruppen och Lugnetgruppen för praktik, kommunala arbetsmarknadsanställningar, arbetsträning och rehabiliteringsinsatser.
 • Ansvara för integrationsfrågor samt flyktingmottagning och bosättning, enligt de fördelningstal som Länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen tilldelar Falu kommun. Till grund ligger befolkningsmängd och arbetsmarknadsläge.
  Lugnetgruppens och Ingarvsgruppens uppdrag är att bistå kommunens förvaltningar med tjänster såsom yttre skötsel, skogsvård, återbruk. De ansvarar för möbelpoolen i Falu kommun med syfte att öka återbruket av kommunala möblerna.
 • Ansvara för grundläggande vuxenutbildning för personer som saknar grundskolekompetens, gymnasial vuxenutbildning med bland annat ett brett utbud av yrkesutbildningar, särskild utbildning för vuxna och yrkesförberedande utbildning med integrerad SFI. Vuxenutbildningens uppdrag är att bidra till Faluns kompetensförsörjning på kort, mellan och lång sikt och resultera i arbete utifrån individens förutsättningar och arbetsmarknadens behov i såväl centralorten som i övriga kommundelar.
 • Det kommunala aktivitetsansvaret, KAA, genomförs tillsammans med Barn- och utbildningsnämnden för att uppnå skollagens intentioner att kartlägga och erbjuda personer mellan 16 och 20 år lämpliga individuella åtgärder och möjligheter.

Ansvariga

Arbetslivs- och socialförvaltningen styrs av Arbetslivs- och socialnämnden och en förvaltningschef.

Förvaltningschef

Arne Holmström
E-post: arne.holmstrom@falun.se

Administrativ chef

Anna Eriksson
E-post: anna.g.eriksson@falun.se

Avdelningar under förvaltningen

För ansvariga på respektive avdelning på förvaltningen, se sidan Arbetslivs och socialförvaltningens organisation.

Sidan uppdaterad 2024-07-02