Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Så här arbetar Falu kommun med Agenda 2030 och de Globala målen

Våra ledande politiker är överens om att utvecklingen i Falu kommun ska vara hållbar och grundas i Agenda 2030 och de Globala målen, det vill säga Agenda 2030 ska inte hanteras som ett sidospår utan som en integrerad del i kommunens styr- och ledningssystem. Falu kommuns ambition är att Agenda 2030 ska genomsyra kommunens verksamhet och ligga till grund för insatser vi genomför, projekt vi finansierar och hur vi följer upp dem.

Kommunfullmäktige har beslutat om fem målområden som konkretiserar innebörden i Agenda 2030 och de 17 globala målen. De fem målområdena ingår nu i årsplanen med budget. Årsplanen med budget är ett av kommunens allra viktigaste styrdokument. Målen är tydliga och de ställer krav på ökat fokus, delaktighet och ansvar i kommunens verksamheter.

Hur Falu kommun jobbar lokalt med de 17 Globala målen Pdf, 363.4 kB.

Falu kommuns årsplan med budget.  Pdf, 1.4 MB.Sid 6-16 gäller de fem målområdena.

Kommunfullmäktiges fem målområden

Beskrivningen av målen kommer från årsplanen med budget. För målområdets koppling till de Globala målen se årsplanen.

Målområde 1 – God utbildning för alla

Resultatmål: Falu kommuns skolor håller en hög och likvärdig kvalitet
Målet har fokus på att minska social och ekonomisk utsatthet. Fler elever ska lämna grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen med goda kunskaper som möter det hållbara samhällets och arbetslivets krav på kompetens. Vi ska samverka för att främja god hälsa, medvetna utbildningsval och livslångt lärande.

Målområde 2 – Egen försörjning

Resultatmål: Falu kommun skapar förutsättningar för varje individs oberoende och möjlighet till egen försörjning. Fler ska komma i arbete och egen försörjning – Vi ska samverka med fokus på jobb, utbildning och matchning liksom hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser för att minska ohälsa och skapa förutsättning för ett självständigt liv.

Målområde 3 – Växande näringsliv

Resultatmål: Falu kommun har ett växande näringsliv och ett attraktivt företagsklimat. Företagsamhet, entreprenörskap och företagsklimat ska utvecklas positivt. Näringslivet ska ges goda förutsättningar att växa utifrån infrastrukturbehov och service.

Målområde 4 – Attraktiv boendekommun

Resultatmål: Falun är en attraktiv boendekommun som präglas av goda livsmiljöer. Attraktiva miljöer ska bevaras, utveckla och skapas i hela Falu kommun. Nöjd-Medborgar-Index och Nöjd-Inflytande-Index ska utvecklas positivt och vi ska vara en trygg kommun dit människor vill flytta, leva, verka och bo.

Målområde 5 – Bekämpa klimatförändringen

Resultatmål: Falu kommun tar sitt klimatansvar på allvar och prioriterar åtgärder mot klimatförändringarna. Vi ska öka takten i klimatomställningen för att möta klimatkrisen, vi har fokus på att utsläppen ska minska, inte minst i kommunens egna verksamheter.

Agenda 2030 och de Globala målen

De Globala målen för hållbar utveckling antogs av alla världens länder i FN år 2015 och ska vara uppfyllda till år 2030. Därför heter överenskommelsen i FN ”Agenda 2030”.

De Globala målen syftar till fyra stora förändringar i världen: avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter i världen, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen.

De 17 globala målen är universella, det vill säga de gäller alla länder, de är odelbara vilket innebär att man inte kan bara fokusera på ett av dem och strunta i de andra och de är beroende av varandra. Eftersom det finns synergier (och konflikter) inom de Globala målen gäller det alltså att tänka: Hur kan vi bidra till det här målet och samtidigt stödja de andra målen, eller i alla fall inte motverka de andra målen.

Kommuner är viktiga aktörer i genomförandet av Agenda 2030, men måste själva definiera hur de arbetar med Agenda 2030:s målsättningar.

Här kan du läsa mer om de Globala målen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

FN:s handlingsplan: Att förändra vår värld - Agenda 2030 för hållbar utveckling Pdf, 581.6 kB.

Sidan uppdaterad 2021-10-12